Verantwoording

We willen graag transparant zijn over de wijze waarop we tot onze bevindingen zijn gekomen. Op deze pagina vindt u de werkwijze en verantwoording onderliggend aan de Staat van het Onderwijs 2014/2015. Ook kunt u de technische rapporten downloaden, die ten grondslag liggen aan de sectorhoofdstukken en de hoofdlijnen.

Werkwijze en verantwoording 2014/2015

Data - Toezichtarrangementen

In deze bestanden vindt u het arrangement op 1 september 2015 (+ update 1 april 2016) van scholen en afdelingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Scholen en afdelingen kunnen een basisarrangement hebben, zwak of zeer zwak zijn.

Data - Steekproefresultaten

In deze bestanden vindt u de oordelen op een aantal indicatoren bij steekproeven van scholen en afdelingen in schooljaar 2014/2015. Het gaat om de sectoren basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs. Voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs is een weegfactor meegegeven. Het gebruik van deze factor is nodig bij analyses om uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau.

Infographics

Download de grafische weergave van een aantal bevindingen uit de hoofdlijnen van De Staat van het Onderwijs 2014/2015:

Voor de onderwijssectoren zijn spreads gemaakt met de belangrijkste bevindingen, aandachtspunten en kengetallen:

Literatuurlijst

Peilingsonderzoek Taal en rekenen aan het einde van de basisschool

Hoe goed is de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van de basisschool? Jaarlijks peilen we dit op basis van de score van leerlingen op de eindtoets. In de publicatie 'Taal en rekenen aan het einde van de basisschool' beschrijven we in hoeverre leerlingen de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen bereiken en illustreren we aan de hand van voorbeeldopgaven uit de Centrale Eindtoets wat dit concreet betekent. Ook gaan we in op verschillen tussen scholen in het percentage leerlingen dat de referentieniveaus 1F en 1S/2F haalt. We kijken daarbij naar groepen scholen met verschillende leerlingenpopulaties.